Skip to main content

myEthos the solution to the orderly operation of the business

H εταιρεία «myETHOS» είναι μια νέα start-up που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022 από πρόσωπα με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία στην εταιρική διακυβέρνηση (“corporate governance”), στην κοινωνική ευθύνη (“social responsibility”) και με ευρύ δίκτυο συνεργατών στα θέματα της δραστηριότητάς της, δηλαδή στη διαχείριση περιστατικών και κρίσεων που απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένης δράσης από τρίτο ανεξάρτητο και αμερόληπτο πάροχο, ώστε να λαμβάνονται ενδεδειγμένες και ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Εντός του πλαισίου της δραστηριότητάς της έχει εξ ολοκλήρου σχεδιάσει, προγραμματίσει, υλοποιήσει και εμπορεύεται το web based λογισμικό/εφαρμογή που συνιστά εσωτερικό ή εξωτερικό δίαυλο αναφοράς για καταγγελίες που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937) («η Οδηγία Whistleblowing») και θέτει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία τους. Το λογισμικό/εφαρμογή της myETHOS είναι συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679) της ΕΕ, επιτρέπει την ανώνυμη, κρυπτογραφημένη με υψηλή ασφάλεια πληροφορικής και πληροφοριών υποβολή και παρακολούθηση των καταγγελιών.

Εκ παραλλήλου, δύναται να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές και υπηρεσίες από τη λήψη της αναφοράς έως τη διερεύνησή της και απαντήσεις στα εξής hot ερωτήματα που αφορούν το whistleblowing, δηλ.: «Πώς μπορεί να υποβληθεί η αναφορά; Είναι ανώνυμη; Διασφαλίζεται η ανωνυμία; Μπορεί να γίνει παρακολούθηση της αναφοράς; Ποιο είναι το περιεχόμενό της; Τι μπορεί να περιμένει ο
whistleblower μετά την υποβολή μιας αναφοράς; Ποιες είναι οι προθεσμίες που ο Νόμος θέτει; Πώς μπορεί να προστατευθεί ο whistleblower από αντίποινα;». Τούτο σημαίνει ασφάλεια για όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι γνωστά τα διακρατικά σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας LuxLeaks, Panama Papers, Cambridge Analytica, HSBC Φαλτσιανί κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον N.4990/2022 (ΦΕΚ A’ τ. 210) («ο Νόμος»), ενσωματώθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2022 η Οδηγία για την Προστασία των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937) («η Οδηγία Whistleblowing»). Εκείνων δηλαδή που υπό συγκεκριμένες συνθήκες καταγγέλλουν (blow) παραβιάσεις που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την περιβαλλοντική προστασία, την προστασία του καταναλωτή, των προσωπικών δεδομένων αλλά ακόμη και ποινικά αδικήματα όπως η παρακώλυση της δικαιοσύνης, η απάτη, η πρόκληση κινδύνου για την υγεία και τη ζωή. Τα πρόσωπα αυτά προστατεύονται έναντι πιθανών αντιποίνων από εργοδότες ή συναδέλφους.

Ειδικότερα:

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Η ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική σε νομικές οντότητες ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με περισσότερους από 50 εργαζόμενους και στους ΟΤΑ με περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Εναπόκειται στον αρμόδιο Υπουργό να απαιτήσει από νομικές οντότητες του ιδιωτικού τομέα ή δημόσιου τομέα με λιγότερους από 50 εργαζομένους να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους και διαδικασίες αναφοράς λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, που ελλοχεύουν κινδύνους ιδίως για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε θέματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές διατάξεις προστασίας των αναφερόντων, καθώς και σε τομείς που δεν άπτονται της αρμοδιότητας της Ένωσης, όπως: το δικηγορικό και ιατρικό απόρρητο, η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων και οι κανόνες ποινικής δικονομίας.

2. ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ;

Στην πράξη οι πάντες, όπως εργαζόμενοι (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), πρώην εργαζόμενοι ή υποψήφιοι για εργασία, μέτοχοι, διευθυντές, εκτελεστικά ή μη μέλη της διοίκησης, καθώς και εθελοντές και αμειβόμενοι ή μη, ασκούμενοι, μη μισθωτοί (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων, προμηθευτών κ.ά.), πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών, διαμεσολαβητές για την αποκάλυψη των παραβιάσεων, τρίτα πρόσωπα όπως συγγενείς, και συνάδελφοι των ανωτέρω, που θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και νομικές οντότητες που ανήκουν στους ανωτέρω ή για τις οποίες εργάζονται ή συνδέονται με άλλο τρόπο με εργασιακή σχέση.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου έως τη 17.12.2023, ενώ εκείνες με πάνω από 249 εργαζομένους εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του. Οι φορείς του δημόσιου τομέα και ΟΤΑ με περισσότερους από 10.000 κατοίκους οφείλουν να συμμορφωθούν εντός της ίδιας προθεσμίας.

Ως εργαζόμενοι για τον Νόμο νοούνται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις τις οποίες και προστατεύει. Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να κάνουν χρήση της τριών (3) επιπέδων καταγγελίας παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ δηλ. του εσωτερικού, του εξωτερικού δίαυλου αναφοράς και εν συνέχεια της δημόσιας αποκάλυψης στον Τύπο ή τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για ευρύ φάσμα αδικημάτων που αφορούν i) δημόσιες συμβάσεις, (ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, (iii) ασφάλεια των προϊόντων και συμμόρφωση, (iv) ασφάλεια των μεταφορών, (v) προστασία του περιβάλλοντος, (vi) προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, (vii) ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, (viii) δημόσια υγεία, (ix) προστασία των καταναλωτών, (x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Τα ως άνω πρόσωπα δεν υπόκεινται σε άμεσα ή έμμεσα αντίποινα από τον εργοδότη και προστατεύονται στα εθνικά δικαστήρια.

Η εταιρεία myETHOS κάνει τα πρώτα της βήματα στην αγορά και υποστηρίζεται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ. Στο πλαίσιο της ολιστικής υποστήριξης λαμβάνει συμβουλευτική καθοδήγηση για όλα τα θέματα που άπτονται της περαιτέρω ανάπτυξής της.

Do you want to know more or need a consultation?

SIGN UP to get the latest updates straight to your INBOX

20 K.Sfakianaki str.
73135 Chania, Crete
Greece

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+30 2104441231

© My Ethos. All rights reserved.
© MyEthos. All rights reserved.