Skip to main content

Όροι & Προϋποθέσεις

 

 1. (α) Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Ο παρών δικτυακός τόπος  www.myethos.eu (εφεξής «Ιστοσελίδα»), παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας της τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναφορικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες που παρέχει. Σας προτρέπουμε, προ της περιηγήσεως στην ιστοσελίδα, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχουν αποκλίσεις στο κείμενο της Αγγλικής, υπερισχύει η παρούσα έκδοση στην Ελληνική.

 (β) Όροι Χρήσης του Λογισμικού

Στην Ιστοσελίδα ανήκει το  προϊόν λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS = software as service) με την εμπορική ονομασία myethos (εφεξης «Λογισμικό»). 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις διέπουν την εκ μέρους της MyETHOS Παροχή Αδείας Χρήσης του ως άνω Λογισμικού προς εσάς μέσω του διαδικτύου και της ως άνω Ιστοσελίδας.To Λογισμικό είναι ένα καινοτόμο Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS = software as service), με συνδυαστικές δυνατότητες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αποτελεσματική και ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων και άντληση πληροφοριών. Το Λογισμικό δίνει τη δυνατότητα τα δεδομένα να συγκεντρώνονταιαπό πολλαπλές πηγές, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπει την πρόσβαση και προβολή όλων των δεδομένων αυτώναπό τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Η Ιστοσελίδα και το Λογισμικό απευθύνονται σε όσους αναφέρουν εικαζόμενες παραβιάσεις δικαίου της ΕΕ από εταιρεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., οργανισμό ή αρχή, με πλήρη ανωνυμία και 24Χ7.

 Για τους ενδιαφερόμενους η χρήση της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού είναι αποκλειστική και μπορεί να γίνει μόνο για προσωπική χρήση, δεν επιτρέπεται καμία πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου σε τρίτους. Κάθε ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε αστική ή ποινική συνέπεια που προκύπτει από αυτόν τον λόγο.

Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του Λογισμικού προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτών. Ο επισκέπτης/Χρήστης/Μέλος του διαδικτυακού τόπου και του Λογισμικού αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς (ως εκάστοτε ισχύουν) κατά την επίσκεψή του ή χρήση του.

Η MyETHOS , υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται είτε μέσω υπογεγραμμένης σύμβασης είτεμέσω αδειών χρήσης και να δίνει ή να διακόπτει την πρόσβαση σύμφωνα με τους αναφερόμενους στο παρόν όρους ήόσα συμφωνούνται μέσω συμβάσεων.

Εάν διαφωνείτε με το σύνολο ή μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή δεν συμμορφώνεστε με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού.

 

 1. Ορισμοί
 • Ως «διαδικτυακός τόπος», «ιστοσελίδα» ορίζεται ο διαδικτυακός τόποςwww.myethos.eu.
 • Με τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου και των όρων «MyETHOS» (εφεξής η «Εταιρεία»), νοείται η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «MyETHOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E.E.
 • Με τη χρήση δεύτερου πληθυντικού προσώπου και ως «χρήστες», «επισκέπτες», νοούνται οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού δηλ. οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Ως «Όροι» νοούνται οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν.
 • «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας.
 • «Προγραμματισμός» είναι ο κώδικας χρήστη (HTML, JavaScript κ.λπ.). ) και ο κωδικός διακομιστή πουχρησιμοποιείται στην Ιστοσελίδα και στο Λογισμικό.
 • «Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται από οποιονδήποτε χρήστη στην Ιστοσελίδα και στο Λογισμικό.
 • «Γραφικά» είναι όλα λογότυπα και όλα τα άλλα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού.
 • «Υποψήφιος Χρήστης/Μέλος» είναι αυτός που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και του Λογισμικού.
 • «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα και τοΛογισμικό.
 • «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται σε κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού.
 • «Χρήστης/Μέλος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού.

 

 1. Συμπεριφορά Χρηστών

Ως επισκέπτης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και το Λογισμικό αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού και σε σχέση με αυτά, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην νομοθεσία και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και κατά συνέπεια στην Εταιρεία.

 

 1. Λογαριασμός Χρήστη/Μέλους – Κωδικός Πρόσβασης & Ασφάλεια

Πριν την οριστική εγγραφή, ο Χρήστης/Μέλος οφείλει να αποδεχθεί «ως έχουν» τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που του γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή του. Με την αποδοχή αυτών, ο Χρήστης/Μέλος αναγνωρίζει ότι έχει αναγνώσει και έχει λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση όλου του περιεχομένου των παρόντων όρων, και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους έχει κατανοήσει σε όλη τους την έκταση και τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους, «ως έχουν». Εφόσον ο Χρήστης/Μέλος δεν αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει κάποιον ή κάποιους από τους όρους του παρόντος, οφείλει να απέχει από την επιλογή της αποδοχής αυτών και τη χρήση του Λογισμικού και της Ιστοσελίδας.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες του Λογισμικού απαιτείται η εισαγωγή ονόματος χρήστη/μέλους και κωδικού πρόσβασης. Για τη δημιουργία του λογαριασμού σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην MyETHOS , ώστε ναξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού, για τον οποίο έχετε την πλήρη ευθύνη και είναι στην δική σαςευχέρεια η ενεργοποίηση της πρόσβασης σας στις υπηρεσίες τoυ Λογισμικού. Θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, στοιχεία ενεργοποίησης και δημιουργίας του κωδικού πρόσβασής σας. Αρχικά, θα λάβετε ένα email με το username και οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού, σε ένα δεύτερο email θα λάβετε έναν κωδικό ασφαλείας, ο οποίος θα σας δώσει την δυνατότητα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία του κωδικού πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά στοιχεία του λογαριασμού σας εν γένει, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας κωδικού ή λογαριασμού. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε αμέσως τη MyETHOS για κάθε μηεξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας και για κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

Η MyETHOS δεν μπορεί και δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί από τημη συμμόρφωσή σας με τα όσα αναφέρονται στους Όρους Χρήσης.

 

 1. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της MyETHOS ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην Ιστοσελίδα και το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης

Αν και η MyETHOS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο και το Λογισμικό να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφοριών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται «…ως έχουν…» και «…ανάλογα με τη διαθεσιμότητα…». Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού και κατά την διάρκεια αυτών και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και του Λογισμικού και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.

 

 1. Ασφάλεια και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και του Λογισμικού

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της Ιστοσελίδας και του Λογισμικού παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο Χρήστης/Μέλος είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η MyETHOS έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του διαδικτυακού τόπου και του Λογισμικού από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και του Λογισμικού είναι ελεύθερο ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο Χρήστης/Μέλος να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα – Διαχείριση

Για την Πολιτική Απορρήτου της MyETHOS κάνετε κλικ εδώ

 

 1. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η MyETHOS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους παρόντες Όρους και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι οποίοι επικαιροποιημένοι θα βρίσκονται πάντοτε διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως τούτοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

 

 1. Τελικές Διατάξεις- Λύση- Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επικοινωνία

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την MyETHOS που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.

Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την MyETHOS, καθώς και η MyETHOS μπορεί να λύσει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς.  Η MyETHOS μπορεί επίσης να  αναστείλει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και το Λογισμικό για όσο χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμογια την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου χρήστη, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενηςειδοποίησης προς εσάς.

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Υπηρεσίας ο Χρήστης/Μέλος μπορεί να απευθύνεται στην εταιρεία με την επωνυμία «MyETHOS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Δήμο Χανίων και στην οδό Κ. Σφακιανάκη αρ. 20, τηλ. +30 210 4441231, email: info@myethos.eu.

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
 2. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ για να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

K. Σφακιανάκη 20
73135 Χανιά
Ελλάδα

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 2104441231

© MyEthos. All rights reserved.
© MyEthos. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.